oslosentralstasjonoslonorway2.jpg

Oslo Sentralstasjon, Oslo, Norway

© Copyright - Photographs by coch.ch